پژوهش و فناوری

دستیابی جهاد دانشگاهی به دانش فنی تولید آمیژان‌های فلزی و بومی‌سازی آن
مدیر پروژه تحقیقاتی تولید آمیژان‌های فلزی جهاد دانشگاهی تهران بیان کرد:

دستیابی جهاد دانشگاهی به دانش فنی تولید آمیژان‌های فلزی و بومی‌سازی آن

مدیر پروژه تحقیقاتی تولید آمیژان‌های فلزی جهاد دانشگاهی تهران از دستیابی به دانش فنی تولید آمیژان‌های فلزی...

ادامه مطلب