نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۰۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۵ ۸
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نخستین نشست کارگروه فرهنگ سازمانی استان تهران در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران