رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران

دکتر مسعود کمبرانی

 ایمیل:

 تلفن:  02166490094- 02161112760

رزومه