مرکز تحقیقات و فناوری نفت ، گاز و طراحی فرایندهای شیمیایی(کیمیا)