مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران

۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۶:۵۷ ۱۰
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران
مراسم چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان تهران