«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۶:۲۷ ۱۳
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»
«نشست صمیمی دکتر پورکریمی سرپرست جهاد دانشگاهی تهران با معاونان و مدیران سازمان»